UTREDNINGAR – MKB för vattenkraft och annan vattenverksamhet

”Inför en vattenverksamhet som kan förväntas kräva beslut av Mark- och Miljödomstolen för erhållande av tillstånd rekommenderar vi att ekologin tas med i planeringsarbetet innan upprättandet av MKB påbörjas. Detta för att få bästa möjliga underlag för tidplan samt budget för tillståndsprocess, investering och ev. produktionsbortfall.”

utredningar_wide2För att erhålla tillstånd för vattenverksamhet enligt Miljöbalken ska miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) visa att verksamheten inte kommer att försämra möjligheten att nå gällande miljökvalitetsnorm ”God ekologisk status eller –potential”. I praktiken innebär detta att man trovärdigt ska redovisa hur nuvarande förhållanden för t.ex. fisk och bottenfauna påverkas. Ofta kräver detta att man genomför undersökningar såsom elfiske, bottenfaunaprovtagning och biotopkartering för att erhålla tillräckliga uppgifter. Man ska också redovisa vilka åtgärder man gör för att minska påverkan på livet i vatten.

Vi hjälper er med följande tjänster

  • Framtagande av planeringsverktyg och underlag till MKB.
   Visar bl.a. hur relevanta kvalitetsfaktorer kan komma att påverkas, vilka undersökningar och vilka åtgärder som sannolikt krävs.
  • Upprättande av MKB och genomförande av samråd.
  • Beräkningar och bedömningar av Ekologisk status och Potential.

Genomför analys av befintliga data, beräknar och bedömer ekologisk status eller potential enligt HVFMS 2013:19.
Genomför vid behov kompletterande inventeringar/undersökningar enligt nedan.

 • Genomförande av undersökningar och beräkningar.
  Bl.a. elfiske, bottenfaunaprovtagning, inventering av ström- och bottenförhållanden samt förekomst av flodpärlmussla, utter. Bedömning av fiskvandringsmöjligheter. Beräkning av fiskdödlighet i turbin och påverkan av relevanta hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Genomförande och analys av provtappning.
 • Framtagande av förslag på anpassning av anläggning och drift till ekologin.
  Bl.a. minimitappning och driftvattenföring över olika tider på året, fiskvandringsåtgärder, intagsgaller och fiskavledare, återställning av morfologiskt påverkade vattenmiljöer.
 • Bistår med rådgivning, yttranden och redovisningar efter ansökans inlämnande till Mark- och miljödomstolen.

Exempel på våra tjänster

 • Planeringsverktyg, underlag till MKB
 • Upprättande av MKB
 • Samråd
 • Undersökningar, beräkningar
 • Ekologiska anpassningar
 • Rådgivning
 • Yttranden
 • Redovisningar