UNDERSÖKNINGAR – i vatten och på land

”Kunskap om ekologin i ett vattendrag är färskvara och även om gamla inventeringar ger vissa indikationer så förändras mycket över tiden. Genom nya undersökningar får man aktuell information kring områdets status, vilket ger ett bättre och mer precist planeringsunderlag. Vi gillar att veta istället för att tro och rekommenderar därför kompletterande inventeringar i de flesta projekt och utredningar.”

undersok_wide2Vi utför en mängd olika provtagningar och inventeringar enligt gällande standard eller vedertagen praxis. Vi levererar normalt resultat i form av rapport på svenska och/eller engelska innehållande beskrivning av ”material och metoder”, ”resultat”, ”jämförelse med tidigare resultat” samt ”slutsatser”.

Exempel på undersökningar

  • Elfiske
  • Nätprovfiske
  • Driftdykning
  • Telemetri
  • Bottenfauna
  • Vattendragsinventering
  • Flodpärlmussleinventering
  • Metaller i fisk
  • Påväxt
  • Naturtypsinventering och fågelinventering m.m