ÅTGÄRDER – förslag och arbetsledning

”Vår ambition är att omlöp och restaurerade forsmiljöer ska ha samma funktion som de strömvattenmiljöer ekologin är anpassad efter. De strömvattenmiljöer vi skapar ska därför också så långt som möjligt få ett ”naturligt” utseende. Vår design av omlöp och forsmiljöer föregås av omsorgsfullt hänsynstagande till strandmiljöns förutsättningar kombinerat med att vi tillgodoser aktuella nyckelarters behov av miljö.”

atgarder_right atgarder

Vi arbetar med olika lösningar för fiskvandring, omläggning av vägtrummor samt återställning av forsmiljöer efter flottning inklusive anläggande av lekbottnar. Genom vår kunskap om strömvattenekologi kan vi påvisa behov, ta fram förslag och arbetsleda vid genomförande av åtgärder.

Vi hjälper er med följande tjänster

 • Påvisande av behov ur ekologisk synvinkel. Påvisat genom resultat av undersökningar samt allmänt accepterade fakta om sötvattenekologi.
 • Projekteringsunderlag och förslag på designade omlöp/strömvattenmiljöer. För omlöp och andra fiskvägar tar vi fram skisser med mått tillräckliga för genomförande av fullständig projektering. För återställning av forsmiljöer efter flottning inklusive anläggande av lekbottnar tar vi fram åtgärdsförslag, mängdberäkningar samt planering av maskin- och materialtransport.
 • Tillstånd enligt Miljöbalken. Anmälan om vattenverksamhet, upprättande av MKB och genomförande av samråd.
 • Konsultstöd vid anläggning och arbetsledning vid restaurering. Vi medverkar vid praktiskt genomförande av åtgärd och garanterar på så sätt att åtgärdena genomförs med önskat resultat.
 • Uppföljning. Vi påvisar åtgärders effekt genom resultat av undersökningar.
 • Förvaltningsplaner för större vattenområden

Vi utreder även ekologi, nyttjande av vatten och påverkan för större sammanhängande områden som t.ex. avrinningsområden eller vatten inom kommuner. Baserat på uppgifter om ekologin och vattenverksamheternas påverkan tar vi fram förslag på åtgärder som bidrar till en långsiktig förvaltning och att miljökvalitetsnormerna nås.

Uppgifterna om ekologin och åtgärdsförslagen för större sammanhängande områden kan användas till att välja ut de åtgärder som ger störst ekologisk nytta i förhållande till kostnad eller utgöra underlag för förvaltning av fiskevatten och utveckling av lokalt näringsliv som fisketurism.

Vi är också väl bekanta med olika former av offentlig finansiering av åtgärder m.m. Åtgärdsförslagen kan kompletteras med möjliga finansieringsvägar och vi kan också bistå med upprättande av erforderliga ansökningshandlingar.

Exempel på våra tjänster

 • Påvisande av ekologiska behov
 • Projekteringsunderlag
 • Designade omlöp, strömvattenmiljöer
 • Tillstånd enl. miljöbalken
 • Konsultstöd vid anläggning
 • Arbetsledning vid restaurering
 • Uppföljningar
 • Förvaltningsplaner